Детски учебно възпитателен център "Прозорче към света"Детски възпитателно-учебен център “Прозорче към света” е насочен към занимания с деца от предучилищна и начална училищна възраст.

Любовта към децата, зачитането и уважението на детската личност като пълноправен член на обществото, желанието да отговорим адекватно на предявените от децата претенции за по-различно отношение към детската личност, както и желанието да участваме в изграждането на една качествено различна личност, са предпоставка за създаването на детски възпитателно-учебен център “Прозорче към света”.

Защо “Прозорче към света”? Смисълът на наименованието на детския център се крие в съдържанието, което влагам. Накратко казано, от една страна, децата са нашето “прозорче към света”, а от друга страна знанията, уменията и навиците, които децата усвояват в процеса на своето израстване и личностно изграждане, са сами по себе си “прозорче към света”, което позволява на децата да моделират своя мироглед.

Личностното изграждане е многофакторно обусловен, дълъг и сложен процес, който преминава през няколко по-важни етапа, които имат ключово значение в цялостното развитие на човешката личност.

  • През последните десетилетия все по-широка популярност придобива пренаталното развитие и възпитание. Този етап от човешкото развитие буди интерес у редица учени от различни научни области – медицина, психология, педагогика. Съществуват научно доказани факти, че детето в утробата е човешко същество, способно да комуникира и взаимодейства с майката, да трупа впечатления и усещания за околния свят по време на вътреутробното си развитие. Съществуващите твърдения очертават пренаталното развитие и възпитание като първи ключов етап. Това е период, в който основната роля по отношение на развитието на детето има майката, която продължава да е основен въздействащ фактор и в ранна детска възраст. Фактори, които оказват въздействие върху развитието на детето: емоционално състояние на майката, целенасочено предаване на мисловни послания, музика, танци, пеене и др.
  • В следващия период – предучилищна възраст, детето разширява кръгът от взаимоотношения. То вече общува не само в семейната среда, но и в детската градина, където има възможност да осъществява и разнообразява своята комуникация, както с педагозите, така и със своите връстници. Предучилищната възраст е фундаментална за развитието на личността. Отличава се с динамика във физическото развитие и протичането на психичните процеси.
  • Началната училищна възраст е следващ ключов период в детското развитие – децата са подложени на стихийна социализация, протича бурно развитие на психическите процеси у детето, укрепват неговите физически сили. Учебният труд е основна дейност за децата в този период, чрез която се разширява и обогатява натрупаният от децата социален и познавателен опит.

Възпитателно-образователната дейност в периода на началната училищна възраст се откроява с няколко подетапа:

  • постъпване на децата в първи клас – осъществява се преход към нови условия и взаимодействия в различна социална среда, установяват се нови взаимоотношения с връстници, с учители (възрастни), осъществява се адаптация на детето към училищната институция;
  • във втори и трети клас се стимулира социалното развитие на учениците, извършва се системно усвояване на предвиденото учебно съдържание и пр.;
  • четвърти клас се разгръщат взаимоотношенията с учители и връстници, чрез включване на нови в досегашния кръг, създават се предпоставки за по-самостоятелно усвояване на социален опит и пр.

Отчитайки тези ключови етапи в личностното изграждане, ние се стремим да бъдем поддържащо звено в този дълъг и сложен процес.

Нашата активност е насочена към допълване на училищната дейност и своевременно подпомагане на семейството във възпитателно-учебен аспект.  Екипът на детски център “Прозорче към света” се стреми към взаимно изграждане на доверие, взаимопомощ,  колективизъм и пр.

Изключително важно за нас е наличието на постоянна обратна връзка с родителите и обучаващите педагози в училището, което посещава детето. Следим нивото на развитие на всяко дете чрез ежемесечни индивидуални тестове.

Учебната ни база е съобразена с възрастовите особености на децата. Разполагаме със стая, предназначена и оборудвана за извършване на учебна дейност, стая за отдих, в която са обособени кът за почивка и занимателни игри, библиотечен кът, ателие за творческа дейност, както и стая за предвидените леки физически упражнения и йога.

Стараем се да поддържаме оптимален баланс на съчетанието между училищната среда и домашния уют, за да се чувстват децата спокойни, ведри и мотивирани за извършване на учебен труд и творческа дейност.

Вижте още:

Какво предлагаме

Нашата мисия